Kan en solpark skapa radioskugga i närområdet?

Elektromagnetisk strålning

En solpark producerar i huvudsak likström. Det är framför allt växlande magnetfält (växelström, radiovågor m.m.) som ibland har varit föremål för diskussion, det vill säga de växelriktare som behövs för att kunna omvandla likström till växelström.  Växelriktaren, som placeras lokalt inom solparken, är metallkapslad och reducerar således magnetfältet. Kablaget har ett mycket litet magnetfält då trefaserna tar ut varandras magnetfält. Fältet från eventuell enhet minskar i kvadrat med avståndet, vilket gör att avståndet har stor betydelse i fråga.

Vad säger forskningen?

RISE forskningsinstitut har tillsammans med Högskolan i Dalarna, Friendly Power AB samt Svedaiva AB genomfört ett projekt med fokus på solparkers inverkan på elektromagnetisk strålning och radiokommunikation (rapporten går att ladda ner från Energimyndighetens webbplats här.

Förutom växelritare kan solelsystemets utformning i en park bidra till att störningar uppstår, t.ex. genom att kabelförläggningar görs på ett sätt så att elektromagnetiska fält avges från installationen.

Det RISE:s forskningsrapport kan fastslå är att växelriktare som installeras enligt rekommenderade standarder, regler, riktlinjer och föreskrifter sannolikt inte kommer att störa radiokommunikation. Det konstateras dock också att vissa komponenter av solparker riskerar att ge upphov till elektromagnetiska emissioner i större utsträckning än andra. Detta är något som våra projektoptimerare har kunskap om och arbetar kontinuerligt med för att minimera risker. Vidare har vi EnergiEngagemang egna certifierade elektriker och montörer som säkerställer att installationerna utförs korrekt och enligt gällande standard.

Strålsäkerhetsmyndigheten har regelbundna rapporter som läggs ut på deras hemsida, på denna länk hittar du den senaste sammanställningen av aktuell forskning och utveckling.

De senaste rekommendationerna avseende magnetfält och hälsorisker är från 2009, Magnetfält och hälsorisker (som du kan ladda ner här). Sedan 2022 finns ett allmänt råd som anger referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer från EU. För magnetfält med frekvens 50 Hz är referensvärdet 100 µT. Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10-20 µT.


Hej, jag pratar gärna markarrende med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.

Oskar Molin

073 -330 30 98

oskar.molin@energiengagemang.se