Personuppgifter

Behandling av personuppgifter enligt GDPR

EnergiEngagemang behandlar de personuppgifter som lämnas till person ansluten till EnergiEngagemang i enlighet med Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR – General Data Protection Regulation). En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande person som exempelvis namn, adress och personnummer.

Personuppgiftsansvarig

EnergiEngagemang Sverige AB (556894-1941), Malmbyvägen 10, 645 47 Strängnäs, Tel: 010-30 30 100, mail: info@energiengagemang.se, www.energiengagemang.se

Samtycke av personuppgiftshantering

EnergiEngagemang registrerar och behandlar intresserade, kunders och övriga kontakters personuppgifter i strukturerade dataregister. Personuppgifter samlas in när en person begär offert, fyller i ett formulär på vår webbplats, deltar i undersökningar, tar del av erbjudanden och kampanjer eller på annat sätt använder EnergiEngagemangs tjänster. Vanligtvis ska samtycke om att personuppgifter behandlas och registreras av EnergiEngagemang inhämtas i förväg från den som registreras. Om samtycke ej inhämtats eller samtycke efterfrågats men ej givits, är det viktigt att personen vars personuppgifter behandlingen avser, meddelar EnergiEngagemang detta så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker enlighet med det i åtanke. Särskilt viktigt är detta om personen i fråga har skyddad identitet.
Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade ej lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag.

Syftet med behandlingen

Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt att erbjuda information om, sälja och installera solcellsanläggningar och relaterade tjänster. Personuppgifterna används även för att EnergiEngagemang ska kunna uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter avtal träffats. Personuppgifterna används för att EnergiEngagemang ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade.
Personuppgifterna används inom EnergiEngagemang för att kunna ge en god service samt för marknadsföring, informationsdistribution samt diverse utskick. EnergiEngagemang distribuerar ej ut personuppgifter till tredje part utan kundens godkännande.

Komplettering av uppgifter

För att EnergiEngagemang ska kunna möta det lagstadgade kravet på god kund- och registervård kan personuppgifterna behöva kompletteras eller uppdateras med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Det handlar exempelvis om uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt födelsedatum.
Överföring av registrerade uppgifter
Efter inhämtat samtycke kommer EnergiEngagemang att lagra och behandla uppgifter om solcellsanläggningens kapacitet, placering och övrig teknisk information tillsammans med dess adress.

Registerutdrag

Den registrerade har rätt att en gång per kalenderår få information om vilka av dennes personuppgifter som finns registrerade hos EnergiEngagemang. Begäran om registerutdrag är kostnadsfri och skickas skriftligen till personuppgiftsansvarig på adressen ovan. Begäran ska vara egenhändigt undertecknat av den sökande samt innehålla uppgifter om namn och personnummer.

Rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att begära rättelse av ändrade eller felaktiga uppgifter. Den registrerade kan även begära att de registrerade personuppgifterna ej används för direkt marknadsföring. Anmälan ska då skickas till personuppgiftsansvarig på adressen ovan.

Rensning och uppdatering av personuppgifter

EnergiEngagemang ämnar att ha ständigt uppdaterade register och rensar därför personuppgifter regelbundet. Personuppgifter lagras av EnergiEngagemang under den tid det är nödvändigt för de ändamål som angivits ovan. EnergiEngagemang vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och för att radera inaktuella och på andra sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter. Uppgifterna kan även raderas på begäran av den registrerade förutom i de fall då det finns rättsliga orsaker eller på andra sätt är nödvändigt att behålla vissa personuppgifter.