Syn med Mark- och miljödomstolen

I mitten av juni var vi, tillsammans med Mark- och miljödomstolen i Växjö, ute på syn för projekt Horshult. Även länsstyrelsen Kronobergs län och Ljungby kommun var på plats med ett antal representanter.

Ett av de mål som MMD just nu behandlar är frågan om beviljat strandskydd eller ej. Markägaren hade förberett synen genom att sätta upp stolpar och dra band för att påvisa det avståndet som är planerat från slänten ner mot vattnet och upp till staketgräns, ett avstånd om cirka tio meter. Det andra bandet visar på ett ungefär var panelbord inom staketet kommer att stå, vilket är ytterligare 4–5 meter in från staketet. Syftet var att på ett tydligt och illustrativt sätt påvisa passagen som skapas mellan staket och slänt och att den planerade solparken inte hindrar tillgängligheten till vattnet.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?