Hur används marken i Sverige?

410 000


kvadratkilometer eller 41 miljoner hektar är den totala landytan i Sverige

Näst störst på skog i Europa

Sverige är, näst efter Finland (73 procent), det land i Europa som har högst andel skogsmark. Av den svenska skogsmarken är 84 procent produktiv skogsmark. Det betyder att den är av sådan kvalitet att den är lämplig för skogsproduktion.
Resterande 16 procent är improduktiv skogsmark, som inte lämpar sig för skogsproduktion.

Andelen jordbruksmark är idag 7% vilket motsvarar 3 miljoner hektar. Av denna är 85% åkermark och resterande betesmark.
Hur åkermarken används påverkas till stor del av vilka stöd och ersättningar som erbjuds från år till år.

Källa: Statistikmyndigheten och jordbruksverket

Produceras det livsmedel på all jordbruksmark?

Ca 140 000 hektar av åkermarken ligger i dagsläget i träda vilket motsvarar 5,4%. Det finns också 11 300 hektar som är ospecificerad. Närmare 100 000 hektar åkermark används idag för att odla raps och rybs, som delvis används föratt producera biobränsle. Ca 55 000 hektar används idag för att producera till exempel frövall, oljelin, energiskog eller trädgårdsväxter.

Om solenergin skulle byggas ut i stor skala

2045 förväntas vi ha en förbrukning på 280 TWh i Sverige. Om 10% av dessa skulle tillgodoses av solenergi behöver vi bygga ut denna till 30 GW installerad effekt. I dagsläget står solenergi för ca 1% av vår svenska elmix. Om hälften av denna produktion skulle placeras på mark och hälften på tak skulle en yta om drygt 20 000 hektar behöva avsättas. Storskalig solenergi på mark kan byggas på olika typer av marker och är en helt reversibel installation vilket innebär att solparken när som helst kan avvecklas och markanvändandet gå tillbaka till tidigare användning. Livslängden för en solpark är ca 35 år.

Hur mycket yta
behöver egentligen
tas i anspråk?

Solparker kan kombineras med jordbruk

Solbruk går också utmärkt att kombinera med olika former av jordbruk. Lättast är att kombinera detta med bete för till exempel får, vilket inte bara skapar en mycket bra miljö för fåren, det underlättar också skötseln av parken samt gynnar det biologiska mångfalden. Men solbruk går också att kombinera med odling av olika slag.

Utöver detta så finns det såklart många andra platser som är bra platser för att anlägga solcellsanläggningar. Att producera solel på mark behöver med andra ord inte konkurrera med livsmedelsproduktion.

Hej, vi pratar gärna solenergi med dig!

Vi besöker dig gärna för att på plats kunna se vilken lösning som skulle vara bäst utifrån fastighetens förutsättning.

Ring vår växel så blir du kopplad till en säljare i din region.

010-30 30 100

info@energiengagemang.se

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du få en offert eller har specifika frågor gällande solenergi och/eller energilager? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär

070-330 03 31

erik.rindeskar@energiengagemang.se

Hej, jag pratar gärna solenergi med dig!

Är du intresserad av vad du som markägare kan få ut i arrende? Är ditt företag intresserad av att äga en solcellspark? Vill du veta vad en PPA kan kosta? Slå gärna en signal eller skicka ett mail, så kan jag berätta mer.


Erik Rindeskär