Så kan elintensiva bolag använda elkostnadsstödet för att säkra upp ett fast lågt elpris 

Den 6 mars öppnade ansökan för elintensiva företag att ansöka om elkostnadsstöd för att kompensera för mycket höga elpriser under 2022. Det är ett stöd som berörda bolag är berättigade till utöver det generella elstödet. För många innebär detta nya möjligheter att rusta sitt bolag för framtiden genom att investera i egen elproduktion genom solceller.  

Det exceptionellt höga elpriset har satt djupa spår för många, inte minst elintensiva bolag. För att kompensera och stötta dessa kommer elintensiva bolag ha möjlighet att söka elkostnadsstöd. För den som vill framtidssäkra sitt bolag är detta ett perfekt tillfälle att investera i egen elproduktion genom solceller. På så sätt säkerställer man ett fast lågt elpris under mycket lång tid framöver samtidigt som man skapar förutsättningar för elektrifieringen och den gröna omställningen genom ökad mängd förnybar el i nätet.  

Arctic paper – tidiga att ställa om till kraftproducenter 

Ett bolag som redan tidigare tagit detta steg är Arctic paper. De tillverkar sedan 1700-talet pappersprodukter och finns idag representerade både i Sverige och Polen. För dem var en hög elförbrukning, högre energipriser och den gröna omställningen vad som gjorde att man tog beslut om att bli elproducent. Idag är målet inte bara att producera el för eget bruk, elproduktion “power”, har blivit ett eget affärsområde där målet till 2030 är att producera 40 megawatt solel.  

År 2030 ska vi ha noll utsläpp av koldioxid, och energiproduktion ska stå för närmare sju procent av koncernens omsättning. Energipriserna ökar och vi ser att vi dels kan göra en bra affär genom att äga vår egen energiproduktion, men även genom att erbjuda marknaden grön, hållbar energi. Målet är att bygga solkraftverk som tillsammans ska producera 40 000 000 kWh per år.   Säger Daniel Bergkvist Group Power Manager på Arctic Paper. 

Långsiktighet lockar 

Enligt Jonas Almquist, chef för stora bolag på EnergiEngagemang, ser man ett ökat intresse från större bolag att vilja investera i solcellsanläggningar. Dels för att säkerställa ett fast lågt elpris under lång tid, men också för att utöka tillgångsportföljen i bolaget eller skapa långsiktiga värden för aktieägare. 

Detta är ett utmärkt tillfälle att se över sina förutsättningar att bli solelproducent. Genom att producera egen el binder du elpriset till den investeringskostnad du haft, vilket kommer att ge dig ett fast lågt elpris under solcellsanläggningens livstid.  

Så vet du att ditt bolag räknas som elintensiv 

Till gruppen elintensiva bolag räknas bolag som använder minst 0,015 kWh per omsatt krona, exklusive uppvärmning. Det är alltså inte vilken bransch du är verksam inom som avgör om du är berättigad stöd utan mängden el verksamheten kräver.  

Elkostnadsstödet omfattar perioden oktober till december 2022 och endast behandlar endast den del av elkostnaderna som överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris 2021. Ansökan är öppen mellan 6 mars och 17 april 2023. Detta stöd kommer att betalas ut utöver det generella elstödet för företag. På energimyndighetens hemsida kan man genom deras beräkningsverktyg ta reda på hur stort stöd ditt bolag är berättigat till.  


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?