Avgjørelser fra Høyesterett berører borettslag som ønsker å installere solceller

To dommer fra Høyesterett har direkte betydning for lønnsomheten til en BRF som har installert solenergi.

BRF har fradragsrett for merverdiavgift

Ifølge sak 6174-18 fra Høyesterett (HFD) er det slått fast at momsfradragsforbudet for varig opphold ikke omfatter et borettslags erverv av solcelleanlegg. Foreningen gis fradragsrett for merverdiavgift i den utstrekning ervervet kan henføres til forbundets omsetning av merverdiavgiftspliktig overskuddsstrøm. I dommen skriver HFD:

Det forhold at elektrisiteten som produseres av et solcelleanlegg til en viss grad benyttes i bygninger som utgjør varig bolig, betyr etter Høyesteretts oppfatning ikke at anlegget som sådan kan anses som en del av en fast bolig. Det følger av dette at merverdiavgiften knyttet til erverv av et slikt anlegg kan komme til fradrag i den utstrekning anlegget benyttes i en virksomhet som medfører avgiftsplikt.
Foreningen har således fradragsrett for den del av den inkluderte merverdiavgiften som vedrører anskaffelse av solcelleanlegget og som kan anses å henføres til foreningens avgiftspliktige salg av strøm. Det svenske skatteverket har ikke protestert mot verken kostnadenes størrelse eller fordelingen av dem mellom eget forbruk og salg.

Oppsummert betyr dette at en BRF kan trekke fra merverdiavgift på investeringen tilsvarende andelen elektrisitet som skal selges inn på strømnettet.

PwC skriver i en kommentar på bloggen deres : dommen innebærer at HFD underkjenner det restriktive synet på fradragsretten for merverdiavgift for solcelleanlegg som Skatteverket tidligere har gitt uttrykk for. Det svenske Skatteverket har varslet at myndigheten vil overprøve tre stillinger på grunn av HFDs vedtak.

BRF skal kreve inn moms

Ifølge sak 1595-19 fra HFD forklarer de at leveringene av henholdsvis strøm og vann ikke inngår i tildelingen av bruksrett til eiendom og at de derfor er skattepliktige. Det betyr at det skal ilegges merverdiavgift på solenergi som borettslag eller grunneiere produserer og selger til leilighetseiere.

Dette vil direkte påvirke BRF-ene som har IMD, individuell målerfakturering. I en artikkel i Fastighetstidningen sier Ulla Werkell, skatteadvokat i Fastighetsägarna Sverige: Så det blir moms på momsen.

Ingenting er imidlertid klart, nemlig HFD har sendt saken tilbake til Skatteretten for behandling av spørsmålet om fradragsrett for inngående merverdiavgift.

– I beste fall medfører dette kun økt administrasjon for eiendomsbesittere. For en småeiendomseier, som ellers ikke er berørt av momsreglene, kan det være ganske mas. Men dersom det skulle ende opp med å ikke få fradragsrett, så innebærer dommen i tillegg til dette også en økt kostnad, som må belastes enten beboere eller eiendomsbesittere, sier Ulla Werkell i artikkelen.

Regjeringen må komme med fleksible løsninger

Begge dommerne reiser spørsmål som vi kommer tilbake til. Men en ting er sikkert, skal vi ha en stabil utvidelse av solenergi, må reglene bli enklere og klarere.


admin avatar
Vill du dela nyheten med någon?