Beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen påverkar bostadsrättsföreningar som vill installera solceller

Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen får direkt påverkan på hur lönsamheten ser ut för en BRF som har installerat solenergi.

BRF har rätt att dra moms

Enligt mål 6174-18 från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slås det fast att momsavdragsförbudet för stadigvarande bostad inte omfattar en bostadsrättsförenings förvärv av solcellsanläggning. Föreningen medges avdragsrätt för moms i den utsträckning som förvärvet är hänförligt till föreningens momspliktiga försäljning av överskottsel. I domen skriver HFD:

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening innebär det förhållandet att den el som en solcellsanläggning producerar till viss del används i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte att anläggningen som sådan kan anses vara en del av en stadigvarande bostad. Av detta följer att den mervärdesskatt som hänför sig till förvärvet av en sådan anläggning får dras av i den utsträckning som anläggningen används i en verksamhet som medför skattskyldighet.
Föreningen har således rätt att göra avdrag för den del av den ingående mer- värdesskatt som hänför sig till förvärvet av solcellsanläggningen och som kan anses hänförlig till föreningens skattepliktiga försäljning av el. Skatteverket har inte invänt mot vare sig storleken av kostnaderna eller fördelningen av dem på egen förbrukning respektive försäljning.

Sammanfattningsvis innebär det här att en BRF får dra moms på investeringen motsvarande den andel el som kommer att säljas ut på elnätet.

PwC skriver i en kommentar på deras blogg: domen innebär att HFD underkänner den restriktiva syn på momsavdragsrätten för solcellsanläggningar som Skatteverket tidigare har gett uttryck för. Skatteverket har meddelat att myndigheten kommer att se över tre ställningstaganden med anledning av HFD:s avgörande.

BRF ska ta ut moms

Enligt mål 1595-19 från HFD förklarar de att tillhandahållandena av el respektive vatten inte utgör en del av upplåtelserna av nyttjanderätt till fastighet och att de därmed är skattepliktiga. Det innebär att moms ska tas ut på solel som bostadsrättsföreningar eller fastighetsägare producerar och säljer till lägenhetsinnehavare.

Det här kommer direkt påverka de BRF’er som har IMD, individuell mätardebitering. I en artikel i Fastighetstidningen säger Ulla Werkell, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige: Det blir alltså moms på momsen.

Dock är inget klart, HFD har nämligen skickat frågan åter till Skatterättsnämnden för behandling av frågan om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt.

– I bästa fall medför detta enbart en ökad administration för fastighetsägare. För en liten fastighetsägare, som i övrigt inte berörs av momsreglerna, kan det krångla till det tämligen rejält. Men om det även skulle landa i att det inte ges avdragsrätt så innebär domen utöver detta också en ökad kostnad, som måste tas ut på antingen boende eller fastighetsägare, säger Ulla Werkell i artikeln.

Regeringen måste ta fram smidiga lösningar

Båda domarna lyfter frågetecken som vi får återkomma till. Men en sak är säker, vill vi ha en stabil utbyggnad av solenergi måste reglerna bli enklare och tydliga.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?