Kan solparker bidra till ökad biologisk mångfald?

Större solparker spelar en viktig roll i den gröna omställningen och har därför blivit en allt vanligare syn i landskapet såväl i Sverige som internationellt. Dess primära syfte är såklart att producera förnybar energi, men faktum är att de, men rätt insatser och åtgärder, även kan bidra till att öka den biologiska mångfalden.  

Rätt åtgärder på rätt plats 

För att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster behöver hänsynshierarkin beaktas och det är viktigt att noggrant utvärdera platsens lämplighet tidigt i planeringsprocessen. Målet vid en solparksetablering bör alltid vara att inte minska platsens naturvärden. Har platsen sedan innan låga naturvärden bör målet vara att öka dessa genom etableringen. RISE har, tillsammans med Ecogain, fram en handbok på detta tema. Ni hittar den här.

Åtgärder som kan bidra till ökade naturvärden och biologisk mångfald i en solpark 

Anlägga slåtterängar och ängsliknande gräsmarker 

Skapa artrika ängar och ängsliknande gräsmarker för att gynna bland annat insekter. 

Införa bete 

Bete skapar störning som gynnar konkurrenssvaga ängsväxter och ser till att marker inte växer igen, utan hålls öppna och ljusa. Detta gynnar en hög artrikedom bland växter, som i sin tur leder till hög artrikedom hos insekter. En stor mångfald bland insekter leder till hög artrikedom av däggdjur, grod- och kräldjur och fåglar. Betesdjurens spillning gynnar dessutom dynglevande insekter, som dyngbaggar och dyngflugor. Slitage från djurens tramp skapar blottor som gynnar både växter och många insektsarter. 

Plantera träd och buskar 

En ökad mängs träd och buskar gynnar pollinatörer och skapar livsmiljö och skydd för fåglar och insekter. 

Anlägga småvatten 

Små, grunda vattensamlingar är viktiga naturmiljöer som gynnar biologisk mångfald i landskapet. Det skapar en naturmiljö som det generellt råder brist på i landskapet idag.Småvatten utgör fortplantningsområden för groddjur. Dessutom lever många insekter och deras larver (till exempel trollsländor) och andra ryggradslösa djur i småvatten. 

Skapa sandmiljöer 

Sveriges sandiga marker har under en längre tid hotats av igenväxning på grund av ökade kvävenedfall och tidigare skyddsplantering av exempelvis bergtall och vresros, som brett ut sig på bekostnad av den naturliga sandvegetationen. Även ett minskat bete där djur höll landskapet öppet och genom tramp skapade störning på sandmarker har många sandiga betesmarker blivit tätare eller helt vuxit igen. Sandmiljöer är viktiga livsmiljöer för många insekter, till exempel de vilda bin som bygger bo i sanden. Ett annat exempel på insekter som bygger bo i sand är myrlejonsländor. Även andra arter som vissa växter, svampar, sandödla och fältpiplärka är helt beroende av öppna sandmiljöer. 

Sätta upp holkar, insekts- eller anlägga groddjurshotell 

Många djur är beroende av skydd eller övervintringsplatser. Genom att hjälpa till med detta gynnar vi utvecklingen och livskraften hos dessa. 

Skapa blomsterbäddar för fjärilar och humlor 

Det finns en brist på vilda pollinatörer i naturen idag. Mängden pollinatörer har minskat vilket beror på en rad olika faktorer så som rationaliseringen av jordbruket, användning av insektsbekämpningsmedel, minskade arealer av småbiotoper i jordbruksmarkerna där blommande örter kunde finnas på åkerholmar, dikes- och vägrenar. Därför är det positivt att gynna pollinatörer med blomsterbäddar som bjuder fjärilar, vildbin och humlor på mat åt sig och sina larver. Information om vilka växter som gynnar pollineraresmåkryp.  

Anlägg stenrösen eller veddepåer 

Skapa mat och livsmiljö för smådjur, insekter, kräldjur och småkryp. 

Anpassa för vilt 

Dagens landskap innehåller många barriärer och farliga passager för vilt, till exempel motorvägar avgränsade med vilthägn, men även andra bilvägar, järnvägar, städer, industriområden med mera. Solcellsparker kan bli ytterligare en faktor som leder till fragmentering av landskapet och barriärer som är svåra för vilt att passera. Det gynnar därför viltet om det går lätt att passera förbi och genom en solcellspark. 

Bekämpa invasiva arter 

Spridning av invasiva arter minskar växtvariationen vilket leder till minskad biologisk mångfald. 


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?