fbpx skip to Main Content

Stödnivån till investeringsstöd sänks

Från och med 1 januari i år kommer nivåerna för solcellsstödet att sänkas. Enligt “Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller“,  SFS 2014:1582, utfärdad den 22 december 2014, som ni finner i sin helhet längre ner, sänks stödnivå för investeringsstödet från högst 35% till högst 20% för privatpersoner. Sänkningen ligger i linje med var Energimyndigheten tidigare skrivit i sin rapport.

Stödnivån till företag sänks direkt men inte lika mycket.

Stödnivån för företag sänks med fem procentenheter till 30% Dock finns det en stor skillnad mellan företag och privatpersoner, något som står allra längst ner i texten ”1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015. 2. För ansökningar från andra än företag som inkommit före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.”

Sänkningen till företag gäller samtliga ansökningar inklusive de som redan har kommit in. För privatpersoner som fått sin ansökan registrerad innan den 1 januari 2015 gäller den högre nivån, dvs. 35%.

 

Här följer Förordningen i sin helhet:

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

 

2 § Om det finns medel, får statligt stöd enligt denna förordning lämnas till privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Detta gäller dock inte för åtgärder som har fått annat offentligt stöd, inklusive sådant stöd som lämnats av Euro- peiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad.

Stöd till företag får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Stöd får avse endast sådana åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2016.

3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety- delse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Med solcellssystem avses i denna förordning ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.

Förutsättningar för stöd

4 § Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

För system för samtidig produktion av solel och solvärme i en integrerad konstruktion (solels- och solvärmehybridsystem) får stöd lämnas endast om elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade samman- lagda årliga el- och värmeproduktion.

5 § Av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 § och med de begräns- ningar som följer av andra och tredje styckena får stöd lämnas med högst 30 procent till företag och med högst 20 procent till övriga.

Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och solvärmehybridsystem.

Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus mervär- desskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Stödberättigande kostna- der för solels- och solvärmehybridsystem får uppgå till högst 90 000 kronor plus mervärdesskatt per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning, ska stödet minskas med ett belopp som motsvarar ersättningen.

9 § En ansökan om stöd ska göras skriftligen och innehålla

  1. en beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet och i förekommande fall uppgift om värmeproduktion,
  2. uppgifter om projektets plats, dess start- och slutdatum,
  3. en beskrivning av projektet,
  4. en förteckning över projektkostnader, och
  5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd

eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader. Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om före- tagets namn, antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet.

12 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.

Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skrift- liga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden.

Boverket sköter utbetalningen av stödet.

12 a § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommis- sionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

13 a § Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

2. För ansökningar från andra än företag som inkommit före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.

Back To Top