fbpx skip to Main Content

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Även fortsättningsvis krävs bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs även för sådana åtgärder inom och i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Idag är det flera kommuner som kräver bygglov för att sätta upp solpaneler. Hur de kommer att agera i frågan är ännu oklart. Vi har ringt runt till ett flertal kommuner och pratat med deras handläggare. De flesta hade ingen som helst information utan bad om att få återkomma när de visste mer.

Det mest utförliga svaret fick vi från Klas Bayer som är bygglovschef på Strängnäs kommun:

– Jag har inte läst lagtexten ännu, men efter den 1:a augusti antar vi att det är bygglovsfritt och anmälansfritt, förutsatt att man förhåller sig till de riktlinjer som Boverket meddelar (tex att det fortsättningsvis krävs bygglov då områden eller aktuella byggnader är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt). Innan dess informerar sökanden om att de har valmöjlighet att vänta med installation till efter 1 augusti, om de önskar undvika en bygglovsavgift.

Back To Top