fbpx skip to Main Content

Så här tycker partierna om solenergi

Pressrelease 2014-08-22 – Ladda ner här

Sju av åtta riksdagspartier är positiva till fortsatt utveckling av solenergi. Det enda parti som inte vill att Sverige ska satsa mer är Sverigedemokraterna. Det visar en undersökning som solenergiföretag EnergiEngagemang har genomfört.

Syftet med undersökningen är att få en bättre överblick inför valet av vad partierna egentligen tycker om solenergi. Riksdagspartierna har fått svara på två frågor:

1. Hur ser ni på solenergi som en del av den svenska elproduktionen?

2. Vilka förslag har ni för att främja utbyggnaden av svensk solenergi?

Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger båda att de vill ta fram nationella planeringsmål och även utöka det nuvarande solcellsstödet. Socialdemokraterna säger sig vara positiva till solenergi utan att precisera några exakta belopp för framtida stöd. De fyra regeringspartierna är också positiva och har tillsammans lagt ett förslag om skattereduktion till mikroproducenter (dvs de som inte producerar mer än vad de förbrukar). Centern säger sig dessutom vilja tillföra mer resurser till det nuvarande solcellsstödet. Sverigedemokraterna är det enda parti som inte vill satsa på solenergi, då det skulle vara att ”kasta pengarna i sjön”.

– Det är kul att se att så många partier säger sig vara positiva till solenergi. Men utvecklingen går för långsamt. Kön för solcellsstöd hos länsstyrelserna är över ett år lång och de sökta beloppen är högre än vad det finns medel till. Om politikerna är ärliga i sin ambition om att satsa på mer solenergi borde ett första steg vara att se till att de som söker stöd faktiskt får det och samtidigt ta fram enkla regler kring ägande och drift för solcellsägare. Undersökningar visar att en majoritet av folket är positiva till solenergi och produkterna och kunnandet finns här. Det är bara tydlighet från politikerna som fattas, säger Jonas Weissglas, marknadschef på EnergiEngagemang.

Installationstakten av solceller har fördubblats de senaste åren, men fortfarande ligger Sverige långt efter övriga Europa. Störst är Tyskland som 2013 hade en installerad effekt på 36 013 MW följt av Italien med 17 614 MW. Som jämförelse hade Sverige samma tid installerat 43 MW vilket motsvarar 0,03 procent av Sveriges totala elkonsumtion.

 

Enkät: Så här tycker partierna om solenergi i Sverige.

  1. Hur ser ni på solenergi som en del av den svenska elproduktionen?  2. Vilka förslag har ni för att främja utbyggnaden av svensk solenergi?
Vänsterpartiet Vänsterpartiet vill se en kraftfull utbyggnad av solenergin. Sverige har ett avancerat kunnande inom solceller, termisk solkraft och solvärme som vi hittills inte utnyttjat fullt ut. För att snabba på utbyggnaden av solenergin   i Sverige föreslår Vänsterpartiet ett planeringsmål för solenergi på 9 TWh till 2020. Det skulle skapa såväl jobb som exportintäkter. Vi anser att det krävs – i det korta perspektivet – öronmärkta stöd och på längre sikt långsiktiga förmånliga styrmedel. Vänsterpartiet föreslår därför nationella planeringsmål för både solel och solvärme. Med planeringsmål får branschen och hushållen en tydlig signal om att solenergi är värt att satsa på. Vänsterpartiets mål är att 100 procent ska vara förnyelsebart år 2040. För att nå det målet krävs en kraftig ambitionshöjning inom ramen för elcertifikatsystemet, men det krävs även mer resurser till energiforskningen. Vi ser solenergi, smarta nät, ellagring och vågenergi som prioriterade för denna satsning. Vi har budgeterat 250 miljoner kronor per år under en sexårsperiod till en miljöteknikfond. Vi vill även införa ett system för nettodebitering för att gynna utbyggnaden av småskalig solenergi.
Socialdemokraterna Den förnybara energin har mycket    stor potential att byggas ut under lång tid framöver.Vårt mål är att trygga tillgången på el och annan energi med en energiproduktion som har låg inverkan på hälsa, miljö och klimat – och att göra det på internationellt konkurrenskraftiga villkor. Sverige behöver en god tillgång till el med konkurrenskraftiga priser. Det är inte minst av stor betydelse för sysselsättningen i den svenska elintensiva industrin. En satsning på den förnybara energiproduktionen i form av vind, bioenergi och solkraft är en viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Våra investeringar i grön energi ger möjlighet att skapa nya jobb i hela landet. Vi vill avskaffa det kommunala vetot för vindkraft, investera i ett stöd för solvärme och solel och införa vita certifikat som ger stöd till investeringar i energisparande projekt och investeringar.Vattenfall i statligt ägo utgör en viktig pusselbit för den svenska energi- och industripolitiken och vi vill ge tydligare direktiv till Vattenfall. Vattenfall ska öka investeringarna i förnybar energi och vara ledande i omställningen av energisystemet och pådrivande i energiomställningen i Sverige och Europa.
Miljöpartiet Solenergi är på sikt en av de största källorna till förnybar elproduktion och  vi vill påskynda utvecklingen.   Solenergi är en framtida pusselbit för att uppnå 100 % förnybar energi. Miljöpartiet vill att Sverige inför ett planeringsmål för solenergi på samma sätt som vindkraften har ett sådant mål. Vi vill införa nettodebitering för att göra det mer lönsamt för privatpersoner att investera i solenergi, sex länder i EU har redan visat vägen. Även andelsägd förnybar energi bör omfattas så att de som bor i lägenhet också får möjligheten. Miljöpartiet vill höja anslagen för solcellsstödet så att fler människor kan få ta del av det. Här finns vår senaste motion http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Solenergi_H002N332/?text=true
Centern Centerpartiets målsättning är att Sverige inom en generation ska vara  ett samhälle som är fritt från kärnkraft och istället drivs av energi som till 100 % är förnybar. Vår ambition är att fortsätta öka andelen förnybar energi under nästa mandatperiod. Vi anser   att solenergin är viktig när vi övergår till förnybar energi. Dels vill vi höja ambitionen för de gröna elcertifikaten, som öronmärker resurser till satsningar i förnybar energi. Vi vill också tillföra mer resurser till det stöd för solceller som finns avsatt för perioden 2013-2016, eftersom de 210 miljoner som avsatts inte räcker för att möta den efterfrågan som finns. Dessutom vill vi underlätta för den som själv vill bli energiproducent, exempelvis genom att installera solceller på taket, och därför införa en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.
Folkpartiet FP är positiva till utbyggnad av  förnybar energi såsom bl.a.solenergi. För att driva på miljöanpassningen behövs generella regelverk för utsläpp och säkerhet, samt ekonomiska styrmedel. Staten ska i största    möjliga mån vara neutral mellan energislag  som uppfyller miljö- och säkerhetskraven. FP anser att det för alla energislag ska finnas tydliga miljö- och säkerhetskrav. Det finns en stor potential att fortsätta bygga ut förnybara energislag, såsom solenergi, biogas, vågkraft och vindkraft. För att stimulera fler småskaliga anläggningar för elproduktion har regeringen föreslagit en särskild skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Detta generella system innebär också bättre villkor för småskalig utvinning av solenergi. Skattereduktionen ges både till privatpersoner och företag. Underlaget för skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kilowattimmar. Skattereduktionen uppgår till underlaget multiplicerat med 60 öre. Eftersom reglerna måste stämma överens med EU:s regelverk kommer en del kompletteringar att behöva göras, men vi har som ambition att de nya reglerna ska träda i kraft senast vid årsskiftet 2014/15.
Kristdemokraterna Solenergi är en viktig klimatsmart del    i vårt energisystem. Svensk solenergiforskning är mycket framstående och solenergin har en   stor utvecklingspotential även i  Sverige. Det stöd till installation av solceller som Alliansregeringen inrättat behövs också under kommande mandatperiod, för att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Produktionsstöd, som elcertifikatsystemet, måste på sikt utvecklas för att i högre grad understödja nya tekniker, t.ex. på solenergiområdet, och i lägre grad gynna mogen teknik, på t.ex. vindområdet. Det pågående statliga forskningsprogrammet för solenergi omfattar 91 miljoner kronor till och med 2016. Vi ser att forskningssatsningen på solceller, termisk solel och solbränslen måste fortsätta även efter 2016.
Moderaterna Den svenska energiproduktionen står på tre ben: kärnkraft, vattenkraft och ny förnybar energi som t ex solenergi. Vår elproduktion är idag i princip koldioxidfri. Sverige är nu bäst i  världen på att minska utsläpp och främja förnybar energi. Över hälften   av vår energi kommer från förnybara källor. Nu vill vi fortsätta mot vår övergripande vision: att Sverige ska vara helt koldioxidneutralt senast år 2050. Från Nya moderaternas sida är  vi glada att intresset för att installera solceller visat sig vara mycket större  än vad regeringen först antog när stödet för solceller infördes. Vårt långsiktiga mål är att den förnybara energiproduktionen ska kunna stå på egna ben, utan bidrag och subventioner. Fram till dess är det dock viktigt att vi fortsätter skapa incitament till både företag och privatpersoner att välja förnybart. För att fortsätta uppmuntra privatpersoner och företag att välja förnybart, oavsett om man väljer solceller, vindkraft eller någon annan teknik, lade Alliansregeringen i våras fram ett förslag om skattereduktion för privatpersoner och företag som producerar sin egna förnyelsebara el. Just nu justeras förslaget för att det ska kunna bli godkänt av EU-kommissionen men förhoppningen är att det ska träda i kraft redan den 1 januari 2015. Detta kommer att innebära att man som privatperson är berättigad till en skattereduktion på upp till 18 000 kronor per år.
Sverigedemokraterna Vi har inte funnit en enda riksdagsledamot utanför SD som reflekterat över solcellernas tillkortakommanden, utan snarare så talar man sig varm för denna teknik från höger till vänster.Vi har tidigare engagerat oss i vindkraftsfrågan, bland annat eftersom detta varit en stor subventionsslukare. Solenergin har vi hittills inte ägnat oss åt så mycket då statens satsningar, relativt sett, varit ganska blygsamma. Nu är det ändå dags att fördjupa diskussionen om solkraften då massa människor på hög politisk nivå på fullt allvar ser solkraften som ett reellt alternativ i Sverige. Vi bör inte ge solceller vare sig investeringsstöd eller el-certifikat då det är att kasta pengarna i sjön.

 

Back To Top