fbpx skip to Main Content

Det här säger partierna om solenergi

Inför valet har vi sammanställt vad partierna har att säga om utvecklingen av solenergi i det svenska elsystemet. De flesta vill ha en fortsatt utveckling, men som vanligt är de oense om hur detta ska ske. När vi gjort den här sammanställningen har vi utgått från vad respektive parti har presenterat på sin hemsida, vad partiledare har sagt i debatter och vad energipolitiska talespersoner har kommunicerat. 

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet ser stora möjligheter till en kraftfull utbyggnad av solelen i Sverige, där de tror att den största potentialen finns i att bygga på redan befintliga byggnader, exempelvis tak till offentliga byggnader, industrilokaler, lager och privatbostäder. De vill också att myndigheter och kommunala verksamheter jobbar proaktivt med solcellsinstallationer på sina fastigheter för att föregå som gott exempel.
V vill också upprätta en gemensam informationsplattform för att fånga upp allmänhetens alla frågor kring solenergi.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna ser positivt på solenergi och anser att den blocköverskridande överenskommelsen om energipolitiken som antogs den 13 maj 2016 är ett avgörande steg i rätt riktning som omfattade en uppgörelse med målet om 100 % förnybar elproduktion.
De vill underlätta regelverk för att göra det lönsammare och lättare att bygga solcellanläggningar och har under mandatperioden ökat solcellsstödet för privatpersoner till 30% av investeringskostnaden och samtidigt satt budgeten för stödet till 915 miljoner/år fram till år 2020.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har i sin regeringsställning varit drivande för att solcellsstödet fick en såpass stor ökning som den fick, när investeringsstödet till privatpersoner ökade från 20% till nuvarande 30%. Målsättningen är att göra Sverige till världsledande, med hundra procent förnybar energi från sol-, vind-, vatten- och biokraft. För att få fler att investera i solenergi ser de stor potential i bland annat andelsparker och att underlätta administrationen kring solcellsstödet. Miljöpartiet vill även uppgradera det svenska stamnätet för el så hela landet får ett smart, flexibelt och robust elnät som klarar mer förnybar el och som står emot allt värre oväder.

Liberalerna
Liberalerna står tillsammans med V och SD utanför energiöverenskommelsen men skriver på sin hemsida att de välkomnar all form av fossilfri elproduktion. Utifrån den liberala ideologin tror de på mer marknad och mindre subventioner och anser att överenskommelsen innebär att miljarder pumpas in i subventioner till att bygga ny elproduktion som inte behövs eftersom det redan idag finns ett elöverskott. Solcellsstödet är därför något de på sikt vill fasa ut och anser att en solcellsinvestering ska kunna bära sina egna kostnader.

Centern
Centern vill att fler ska få vara med och sätta upp solceller, även de som inte har egna hus. Bor man i lägenhet vill Centern att det ska bli enklare att äga en andel i en solpark och på så sätt kunna tillgodoräkna sig den solelproduktionen. De ser även möjligheter att låta flera fastigheter kunna dela på produktionen från en solcellsanläggning. De vill i likhet med Miljöpartiet införa ett enklare bidragssystem som fungerar som ett ROT-avdrag som dras direkt på fakturan.

Kristdemokraterna
KD ser energiöverenskommelsen som grund till att ge energimarknadens aktörer långsiktiga och stabila spelregler, möjliggöra klimatomställningen och trygga energiförsörjningen för hushåll och företag. Rent krasst pratar de lite om solenergi och mer om kärnkraft, men de har öppnat upp för att höja gränsen för momsplikt från 30 000kr till 50 000kr för den som säljer ut sin el.

Moderaterna
Moderaterna är positiva till ny teknik och nya branscher som kan skapa fler jobbtillfällen. De vill att Energiöverenskommelsen ska fullföljas och skatteförändringar och lagändringar för att stärka svensk elproduktion genomföras. De ser att solenergin kan bli en viktig del av det svenska elsystemet men att tillväxttakten inte ska vara beroende av statliga stöd utan kunna växa på egna meriter.

Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna är det parti som tydligast vill ta bort de skattelättnader och de stöd med skattebetalarnas pengar som idag finns för svensk solenergi. I likhet med flera allianspartier säger de att en investering i solenergi ska kunna räkna hem sig själv utan bidrag. De skriver på sin hemsida: ”Det finns även en överhängande risk med att de som har investerat i solenergi i efterhand kan känna sig lurade eller att det var utan risk, då staten i stor omfattning har gått in och subventionerat investeringen.”

Back To Top