Storskalig energilagring: Lönsam affär som bidrar till ett stabilt elnät

Energilagring har blivit ett hett ämne i den nya energivärlden. I takt med den gröna omställningen och det växande energibehovet ökar nämligen behovet av lösningar som kan balansera och stabilisera kraftsystemet. Att investera i storskaliga energilager kan därför bli en lönsam affär med hög avkastning.

Omställningen till förnybar energi och det växande behovet av energi håller på att förändra det svenska och europeiska elsystemet. Det har öppnat upp en marknad för energilagringstjänster som tidigare inte varit aktuell.

– Energilagring är ett smart sätt att lagra elen när den är billig och använda när den är dyr. Men lösningen kan också användas för att balansera vårt kraftsystem, säger Arne Lindgren, elingenjör på EnergiEngagemang.

Detta har blivit särskilt viktigt idag när andelen förnybar el i kraftsystemet ökar. Väderberoende energislag som sol- och vindkraft är svåra att planera eftersom solen och vinden inte går att styra.  Dessutom är produktionen av förnybar energi ofta förhållandevis småskalig vilket skapar en instabilitet elsystemet.

– Då kan storskaliga energilager hjälpa till att balansera frekvensen i systemet. Det jämnar ut belastningen i elnäten och är ett snabbt sätt att skapa kapacitet för att säkerhetsställa stabil elproduktion.

Kapar effekttoppar

Storskaliga energilager bidrar även till högre kvalitet i kraftnätet. Störningar kan överbryggas med tillskott från energilagret, och elproduktion från förnybara energikällor kan lagras och tillföras elnätet när det behövs.

Dessutom kan lagring av energi hjälpa till att sänka elnätskostnaderna. Med en växande andel väderberoende elproduktion har det blivit svårare att balansera tillgång och efterfrågan på el vid varje given tidpunkt. Och när skillnaden mellan produktion och förbrukning blivit större har behovet av att kunna reglera flödet ökat.

– Hittills har regleringen till största delen skett med hjälp av vattenkraften. Men framöver behöver den kompletteras med andra källor för reglerkraft, säger Arne Lindgren.

– Här kan storskaliga energilager hjälpa till att sprida ut elkonsumtionen över dygnet så att topparna kapas. Genom att kapa effekttopparna i förbrukningen hålls både effekten och elnotan nere samtidigt som det även hjälper till att skapa ett stabilare elnät.

Lönsamt stödtjänst

Det statliga affärsverket Svenska kraftnät ansvarar för driftsäkerheten i stamnätet och de söker idag efter aktörer som kan bidra till att stabilisera nätet. De har även infört ersättning för dessa stödtjänster. För den som kan och vill ansluta sitt energilager till balansmarknaden finns alltså intäkter att hämta.

– Ett företag eller en industri som investerat i energilager kan självklart använda det till att reducera den egna användningen. Men idag är det mer lönsamt att sälja det som en stödtjänst till Svenska kraftnät, säger Arne Lindgren.

EnergiEngagemang har installerat mindre energilagringslösningar och nu pågår driftsättning av stora energilager.

– Vi har redan startat upp dem och väntar nu bara på att de ska kvalificeras som stödtjänster hos Svenska kraftnät. De installationer som går snabbast är på platser som redan har en befintlig eller färdig anslutning.

När allt är i drift överlämnar EnergiEngagemang systemet till kunden som tillsammans med sin aggregator för att maximera intäkten från olika marknader. 

Hög avkastning

I och med att energilager är en stor investering lämpar den sig idag främst för kapitalstarka bolag.

– Men återbetalningstiden är kort, i bästa fall mindre än två år, och med nuvarande ersättningsnivåer blir det snabbt en lönsam affär, säger Arne Lindgren. 

– Visserligen kommer konkurrensen bland stödtjänster att öka. Men energilager har ändå framtiden för sig i och med att behovet av elproduktion växer och andelen förnybar energi ökar. Målet enbart för solenergi är ju att den ska öka från dagens en till två procent till tio. Det innebär att energilager kan bli en riktigt långsiktig investering.


Profilbild för Emma Nygren Tibblin
Vill du dela nyheten med någon?